Algemene voorwaarden

Notaris

 1. Van Kreij Notariskantoor (hierna te noemen: de notaris) stelt zich ten doel het ambt van notaris uit te oefenen, zulks in de meest ruime zin. In de uitoefening kan de notaris zich laten bijstaan door personen, die bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten, worden ingeschakeld.

Werkingssfeer

 1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede ten behoeve van de notaris en van al diegenen die voor de notaris werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Uitvoering opdracht

 1. Onder opdracht wordt verstaan een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. De notaris verplicht zich jegens de opdrachtgever tot het verrichten van een bepaalde dienst. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard door en uitgevoerd voor rekening van de notaris.

Tarieven

 1. Voor de dienstverlening zullen de door de notaris gehanteerde tarieven en de eventuele verschotten in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Verschotten zijn de gemaakte kosten die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden gemaakt (griffierechten, kadasterkosten e.d.) en kantoorkosten.
 2. Op verzoek van de opdrachtgever wordt een kostenopgave of offerte verstrekt. De notaris is gerechtigd de gehanteerde tarieven periodiek te wijzigen.
 3. De gehanteerde tarieven zijn richtbedragen. Ingeval meer dan de gebruikelijke tijd aan een opdracht wordt besteed, is de notaris gerechtigd het meerdere in rekening te brengen, tenzij bij het uitbrengen van de offerte of kostenopgave tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De notaris is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 5. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer duurt dan één maand, tussentijds te declareren.
 6. De notaris behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van afschriften en/of kopieën.

Ingetrokken opdracht/ niet doorgegane akte

 1. De notaris is ook gerechtigd een honorarium in rekening te brengen indien een opdracht wordt ingetrokken en er reeds werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht zijn verricht. In dit geval is de notaris bevoegd aan de opdrachtgever te declareren op basis van de aan de opdracht bestede tijd, tegen de door de notaris gehanteerde tarieven, tenzij tussen de notaris en de opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.

Waarborgsom

 1. Indien een bedrag in depot wordt gehouden wordt de rente vergoed die door de notaris wordt ontvangen. De notaris behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

Betaling

 1. Declaraties dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen onmiddellijk te worden voldaan. Indien de declaratie vermeldt dat betaling dient te geschieden uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het passeren daarvan, dient aan deze betalingstermijn te worden voldaan.
 2. Bij overschrijding van de op de declaratie of schriftelijk anders overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen worden getroffen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien een declaratie of voorschot niet binnen een betalingstermijn wordt voldaan kan de notaris haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld.
 4. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van het honorarium en de verschotten.

Aansprakelijkheid

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft de notaris haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met de voorgeschreven verzekeringsplicht.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 3. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de notaris is zij wel aansprakelijk voor tekortkomingen van voornoemde derden. De opdrachtgever vrijwaart tevens voor de door de notaris gemaakte kosten die verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. In dit geval geldt de in artikel 17 genoemde aansprakelijkheidsbeperking.
 4. De in artikel 17 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens, ingeval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de gebruikte apparatuur, gegevensbestanden, software, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 17 geldt ook indien de notaris ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 6. Indien de werkzaamheden zijn opgeschort conform artikel 14 is de notaris niet aansprakelijk voor de hieruit voortgevloeide schade.

Verjaringstermijn

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervallen alle invorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de notaris indien niet binnen één jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

Meldingsplicht ongebruikelijke transacties

 1. Een Nederlandse notaris is wettelijk verplicht transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland).

Rechtsverhouding

 1. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.